NADUŻYWANIE LEKÓW

Na szczęście mają one to do siebie, że nagłe znaczne ograniczenie lub zaprzestanie ich przyjmowania nie powoduje żadnych większych zaburzeń ani dolegliwości. Czwartą wreszcie pospolitą szkodliwością przechodzącą ła­two w nałóg jest nadużywanie leków, zwłaszcza nasennych, przeciwbólowych i uspakajających. Uboczne szkodliwe dzia­łanie leków manifestuje się w różny sposób. Duże znaczenie mają reakcje alergiczne i toksyczne w zakresie […]

by
CZĘSTE PICIE KAWY

Kofeina przyspiesza i ułatwia bieg myśli, nie obniżając ich wartości — to pobudzenie kory mózgu jest główną przyczyną tak częstego używania kawy i herbaty. U osób wrażliwych działania uboczne przejawiają się jako bezsenność, bicie serca, drżenie rąk, nudności i wymioty, może też wystąpić podrażnienie śluzówki żołądka, zarówno przez ciała puryno- we, jak i przez „produkty […]

by
LEKI I POKARMY

Istnieją leki i pokarmy pożyteczne dla wielu ludzi, a zabójcze dla tych, którzy są na nie uczu­leni. My jako naród jesteśmy uczuleni na alkohol, dla nas jako dla narodu jest on trucizną, a żaden człowiek nie ma moralnego prawa wyłączać się ze wspólnoty ze swym naro­dem i uchylać się od odpowiedzialności za niego.W ostatnich dziesięcioleciach […]

by
NIE POMOGĄ ARGUMENTY

Właśnie przeciwnie: pijakowi trzeba współczuć, starać się go podżwignąć, wyleczyć, natomiast alkohol odtrącać ze wzgardą i od­razą. Bo i my, którzy mamy ochotę gardzić pijakiem, ponosi­my część winy za jego upadek. Ponosimy ją, jeśli na naszych własnych towarzyskich zebraniach podajemy alkohol w ja­kiejkolwiek formie czy ilości. Nie pomogą tu argumenty, że w innych krajach i społeczeń­stwach […]

by
MOMENT PSYCHOLOGICZNY

Światła i patrio­tyczna część naszego społeczeństwa powinna zdobyć się na ten ascetyczny wysiłek w głębokim przekonaniu, że jest to ratunek dla narodu, który coraz głębiej pogrąża się w bez­litosnej i niszczącej chorobie alkoholizmu. Polacy wrażliwi są na modę i trudno to nazwać wadą, pod warunkiem, że moda jest sensowna i pożyteczna. Gdyby było powszechnie wiado­me, […]

by
NAJWIĘKSZA OSTROŻNOŚĆ

Natomiast największą ostrożność i rozwagę zachować na­leży przy częstowaniu nawet małymi’ ilościami alkoholu mło­dych ludzi o nie ugruntowanych poglądach i niezbyt mocnych charakterach. Trzeba też pamiętać, że pojęcie picia kultural­nego może być bardzo różnie interpretowane, a granica mię­dzy nim a nadużyciem alkoholu łatwo może się zacierać. W społeczeństwie, gdzie ogólnie przyjętym i panującym mo­delem jest […]

by
KULTURALNE PICIE

Czy „kulturalne picie”, które jest ideałem przeciwników prohibicji, ma istotnie tyle zalet i daje tyle korzyści, że należy stawiać je jako wzór? Wiadomo przecież, że nawet najmniejsze dawki alkoholu obniżają poziom procesów myślo­wych, osłabiając zarazem hamulce korowe. Czyż więc nie szkoda czasu i zdrowia na zebrania towarzyskie, które za­miast na walorach intektualnych i cennej wymianie […]

by
DWA GŁÓWNE KIERUNKI PROPOZYCJI

Wśród wysuwanych propozycji zarysowują się dwa główne kierunki: 1) działanie odgórne za pomocą odpo­wiednich ustaw; 2) działanie oddolne i siłami społecznymi, przez propagandę i wprowadzanie nowego stylu życia, zmia­nę tradycji i obyczajów, wpływ na młodzież, tworzenie odpo­wiednich stowarzyszeń itp.W działaniach odgórnych skrajny charakter ma prohibicja. Wśród dyskutantów nie ma ona zwolenników; wysuwa się głównie argument, […]

by
OSOBY NADUŻYWAJĄCE

Osób nadużywają­cych alkoholu jest obecnie w Polsce kilka milionów, nie­którzy podają 3 — 4, inni nawet 5 milionów. Każdy pracujący alkoholik opuszcza rocznie przeciętnie o 20 dni pracy więcej niż pracownik nie nadużywający alkoholu. Do skutków tej absencji dochodzą następstwa wypadków przy pracy i brako- róbstwa powodowanego alkoholem. Obliczono, że państwo traci finansowo na skutkach […]

by
CHOROBY CIELESNE

Z chorób cielesnych na pierwszy plan wysuwają się: uszko­dzenie serca z niedomogą krążenia, przewlekłe nieżyty żołądkowo-jelitowe, zapalenie oskrzeli, marskość wątroby i inne. Częste i różnorodne są zaburzenia neurologiczne, zwłaszcza niedowłady mięśniowe, zapalenia nerwów, drżenie rąk i ję­zyka, itp.Przewlekłe alkoholowe uszkodzenie kory mózgowej mani­festuje się przede wszystkim w stopniowym upośledzeniu zaniku wyższych funkcji intelektualnych i uczuciowych. Za­nikają […]

by